SOSYAL DUYGUSAL

ÖĞRENME PLATFORMU

SOSYAL DUYGUSAL

ÖĞRENME PLATFORMU

SOSYAL DUYGUSAL

ÖĞRENME PLATFORMU

Hedef:

SELF (Socio-Emotional Learning Framework) Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından Hisar Okulları misyon ve vizyonu doğrultusunda oluşturulmuş, yetişkinlere yönelik otonom ve yaşayan bir öğrenme platformudur.

Önleyici bir yaklaşımla oluşturulan bu öğrenme platformunun temel hedefi olumlu bir okul kültürü geliştirme, öğrencilerin ve yetişkinlerin sosyo-duygusal gelişimlerini ve iyi olma hallerini desteklemektir.

Pandemi ile birlikte eğitim bir dönüşümden geçmiş ve okul sınırlarının dışına taşmıştır. Bu doğrultuda bireylerin her duruma uyum sağlayabilecek kaynaklara erişmeye ve öğrencilerin sosyo duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip olmaya ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. Tüm yetişkinlerin, sağlıklı, üretken ve mutlu bir hayat sürmeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve araçlara erişimi hak ettiğine inanıyoruz. Yetişkinlerin iyi olma halini destekleyerek öğrencilerin de esenliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Sosyo duygusal becerilerin öğrenilebilir ve öğretilebilir olması ve bu becerilerin gelişiminin bir süreç olduğundan yola çıkarak, bu sürecin yönetilmesinde fayda sağlayacak bir öğrenme platformu tasarlamak ve bunu tüm paydaşlarımızın erişimine açmak önceliklerimiz arasında yerini almıştır.

Platformun içeriğini oluşturan asenkron materyallerin odağında duygusal dayanıklılık ve sosyal-duygusal öğrenme (SDÖ) becerileri bulunmaktadır. Eğitim profesyonellerinin ve ebeveynlerin günlük yaşamlarında, okullarında ve sınıflarında uygulayabilecekleri pratikler; bilimsel içgörüler sunularak sentezlenmiş ve erişime sunulmuştur. Amacımız, yetişkinler için bir rehber niteliğinde sosyo duygusal becerileri nasıl geliştirebileceklerine dair yöntem ve stratejiler edindikleri otonom bir sistem sunmaktır.

Kapsam:

Öğrenme platformunun kapsamında Sosyo Duygusal Öğrenme (SDÖ) alanının yanı sıra 5 temel alan ve 24 alt alan bulunmaktadır. Bu bölümde SDÖ’nün tanımı ve gelişimsel öğrenme hedefleri yer almaktadır. “5 Temel Alan”da ise Öğrenci İyi Olma Hali, Olumlu Okul İlişkileri, Okul Sürecinde Yaşanan Zorluklar, Disiplinlerarası Öğrenme, ve Yetişkin İyi Olma Hali alt alanları ele alınmıştır.

Tüm asenkron materyaller; görsel ve işitsel zenginleştirilmiş kaynaklarla o alanın tanımını, önemini ve gelişim alanlarına göre sınıflandırılan iyi uygulamalarını kapsamaktadır. İyi uygulamalar bireyin ihtiyacına göre seçimler yapabileceği kriterleri içermektedir. Bu platformu kullanan her birey, yaş grubunu (Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin) seçtikten sonra ilgili sosyal-duygusal öğrenme hedefi, uygulama süresi, materyal, amaç ve uygulama içeriğine ulaşabilmektedir.

Bu platformun yaratılmasında Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü uzmanlarına, “Student Well Being” platformu ve yaptıkları diğer çalışmalarla ilham olan Berkeley Üniversitesi Greater Good in Education’a teşekkürlerimizi sunarız. 

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME

ÖĞRENCİ İYİ OLMA HALİ

OLUMLU OKUL İLİŞKİLERİ

OKUL SÜRECİNDE ZORLUKLAR

AKADEMİK ALANLARDA SDÖ

YETİŞKİN İYİ OLMA HALİ

Rehberlik makalelerine ulaşmak için tıklayınız.

Çocuklara yönelik mutluluk önerilerine ulaşmak için tıklayınız.